REGULAMIN KONKURSU „MY MAŁOPOLSKA”

z dnia 9 czerwca 2017 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE DEFINICJE

§1

  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „My Małopolska”, zwanym dalej „Konkursem”, mającym na celu wyłonienie i nagrodzenie osób, które posiadają największą wiedzę o województwie małopolskim.

§2

  Organizatorem konkursu w imieniu Województwa Małopolskiego jest URBANATION Robert Ruszel, os. Piastów 50/43, 31-625 Kraków, NIP 6782708086, REGON 120461248, zwany dalej „Organizatorem”.

§3

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 16 lat oraz posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpiła do konkursu „My Małopolska” poprzez wypełnienie formularza rejestracji Uczestnika,
  2. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):
   1. Internet Explorer;
   2. Microsoft Edge;
   3. Opera;
   4. Mozilla Firefox;
   5. Google Chrome;
   6. Safari;
  3. plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputera Uczestnika pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;
  4. formularzu rejestracji Uczestnika – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.mymalopolska.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik zgłasza wolę uczestnictwa w Konkursie.

§4

 1. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.mymalopolska.pl.
 2. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony internetowej www.mymalopolska.pl są następujące:
  1. komputer z procesorem o taktowaniu zegara 2,0 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
  2. urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z procesorem o taktowaniu zegara 1,4 GHz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.
 3. Uczestnik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji strony internetowej www.mymalopolska.pl.

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

 1. Konkurs składa się z 3 odrębnych i oddzielnie nagradzanych Quizów wiedzy o Małopolsce, zwanych dalej „Quizami”, które będą udostępnione na stronie internetowej www.mymalopolska.pl.
 2. Szczegółowy przebieg poszczególnych Quizów, w szczególności termin ich rozpoczęcia, czas trwania oraz sposób nagradzania Uczestników określają regulaminy poszczególnych Quizów, które udostępniane będą Uczestnikom przed rozpoczęciem każdego Quizu.

§6

 1. Warunkami udziału w Konkursie są:
  1. dokonanie rejestracji Uczestnika poprzez formularz rejestracji Uczestnika, w którym należy podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. hasło dostępowe;
   4. datę urodzenia.
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
  3. wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu,
  4. zaakceptowanie regulaminu Quizu, w którym Uczestnik chce wziąć udział.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które spełniają przesłanki określone w § 3 pkt 1.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

III DANE OSOBOWE

§7

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu uzyskane przez Organizatora przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku Konkursu i postępowania w sprawie przyznania nagród jest Marszałek Województwa Małopolskiego, a na podstawie odrębnej umowy przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Organizatorowi, o którym mowa w § 2 regulaminu, który w imieniu Województwa Małopolskiego organizuje konkurs.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
 4. Skierowanie żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych administrowanego przez Organizatora przed wręczeniem ewentualnej nagrody w Konkursie, równoznaczne jest z rezygnacją z nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników są chronione przez Organizatora przy użyciu odpowiednich środków ochrony fizycznej oraz środków informatycznych i nie są udostępnianie podmiotom do tego nieuprawnionym.

§8

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rejestracji Uczestnika, technicznych wiadomości związanych z organizacją Konkursu.
 2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników każdego Quizu.
 2. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia, pisemnie na adres podany przez Uczestnika, lub drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminów poszczególnych Quizów oraz do zmiany regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zmiany regulaminu oraz oświadczenie Organizatora o odwołaniu lub zmianie terminu Quizu, nie mają zastosowania do tych Quizów, które trwały lub były zakończone w dniu ogłoszenia zmian lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu.
 3. W przypadku dokonania zmian regulaminu lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Quizu, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.mymalopolska.pl oraz pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji Uczestnika.
 4. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.mymalopolska.pl/regulamin