REGULAMIN KONKURSU „MY MAŁOPOLSKA – CO TY WIESZ O REGIONIE?

z dnia 4 września 2017 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE DEFINICJE

§1

  Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „My Małopolska - Co Ty wiesz o regionie?”, zwanym dalej „Konkursem”, mającym na celu wyłonienie i uhonorowanie Uczestników, których reprezentanci posiadają największą wiedzę o województwie małopolskim.

§2

  Organizatorem konkursu w imieniu Województwa Małopolskiego jest URBANATION Robert Ruszel, os. Piastów 50/43, 31-625 Kraków, NIP 6782708086, REGON 120461248, zwany dalej „Organizatorem”.

§3

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Uczestniku – należy przez to rozumieć zarówno publiczną, jak i niepubliczną:
   1. szkołę podstawową w zakresie, w jakim w szkole tej w wyniku reformy oświaty wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) utworzona została co najmniej jedna klasa VII lub szkołę posiadającą klasy gimnazjalne (w tym szkołę powstałą w wyniku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia);
   2. szkołę ponadpodstawową (dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną)
   -zaproszoną do udziału w Konkursie przez Organizatora, która wyraziła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie formularza rejestracji Uczestnika;
  2. przeglądarce internetowej – należy przez to rozumieć przeglądarki (w aktualnych wersjach zalecanych do używania przez ich wydawców):
   1. Internet Explorer;
   2. Microsoft Edge;
   3. Opera;
   4. Mozilla Firefox;
   5. Google Chrome;
   6. Safari;
  3. plikach cookie – należy przez to rozumieć nieszkodliwe dla komputerów Uczestnika pliki, które w zależności od ustawień przeglądarki, mogą być automatycznie zapisywane na dysku twardym komputera lub urządzenia przenośnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, gdy przeglądarka internetowa otwiera określoną stronę internetową;
  4. formularzu rejestracji Uczestnika – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz udostępniony Uczestnikowi przez Organizatora pocztą elektroniczną, za pośrednictwem którego Uczestnik wyraża wolę uczestnictwa w Konkursie.

§4

 1. I etap Konkursu organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://www.mymalopolska.pl.
 2. Minimalne wymagania sprzętowe oraz systemowe umożliwiające prawidłowe korzystanie ze strony internetowej https://www.mymalopolska.pl są następujące:
  1. komputer z procesorem o taktowaniu zegara 2,0 GHz, pamięcią operacyjną 2 GB, systemem operacyjnym Windows, Linux, lub Mac OS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie albo
  2. urządzenie przenośne (smartfon, tablet) z procesorem o taktowaniu zegara 1,4 GHz, pamięcią operacyjną 512 MB, systemem operacyjnym Android lub iOS, dostępem do Internetu oraz przeglądarką internetową z włączoną obsługą javascript i plików cookie.
 3. Uczestnik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak może to spowodować niemożność korzystania z niektórych funkcji strony internetowej https://www.mymalopolska.pl.

II ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§5

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  1. I etapu – przeprowadzanego online za pośrednictwem strony internetowej https://www.mymalopolska.pl
  2. II etapu – przeprowadzanego przy fizycznej obecności reprezentantów Uczestników na wydarzeniu zorganizowanym w tym celu przez Województwo Małopolskie.
 2. Konkurs przeprowadzany jest dla:
  1. uczniów klas VII oraz klas gimnazjalnych, w szkołach o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a
  2. uczniów szkół, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b.
 3. Rankingi uwzględniające wyniki punktowe osiągnięte w Konkursie przez Uczestników, których reprezentują uczniowie, o których mowa w pkt 1 oraz Uczestników, których reprezentują uczniowie, o których mowa w pkt 2, prowadzone są odrębnie.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§6

 1. Warunkami udziału w I etapie Konkursu są:
  1. dokonanie rejestracji Uczestnika przez osobę upoważnioną do zarządzania Uczestnikiem, poprzez przesłanie formularza rejestracji Uczestnika, w którym należy podać następujące dane:
   1. nazwę oraz siedzibę Uczestnika;
   2. imiona i nazwiska osób reprezentujących Uczestnika w Konkursie (zwanych dalej „Reprezentantami” lub „Reprezentantami Uczestnika”), w tym trzech osób będących uczniami w jednostce zarządzanej przez osobę, o której mowa w pkt 1, oraz jednej osoby będącej zatrudnionej przez Uczestnika na etacie nauczyciela;
   3. adres poczty elektronicznej Uczestnika;
   4. hasło dostępowe.
  2. zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu,
  3. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu przez osoby, o których mowa w pkt 1 lit. b, zgody na udział w Konkursie oraz zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b mogą ulegać zmianie aż do dnia rozpoczęcia I etapu Konkursu.
 3. Warunkami udziału w II etapie Konkursu są:
  1. zajęcie w I etapie Konkursu jednego z pierwszych pięciu miejsc w rankingu Uczestników, o którym mowa w § 5 ust. 3;
  2. potwierdzenie uczestniczenia w II etapie Konkursu przesłane przez Uczestnika pocztą elektroniczną na adres Organizatora wskazany w zaproszeniu do udziału w II etapie Konkursu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaproszenia;
  3. dostarczenie Organizatorowi, najpóźniej w dniu przeprowadzania II etapu Konkursu, zawierających imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL, pisemnych zgód Reprezentantów lub ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich wizerunku w celach przeprowadzenia Konkursu oraz promocji Województwa Małopolskiego, według wzorów określonych w załączniku do niniejszego Regulaminu dostępnych TUTAJ.

 4. §7

  1. I etap Konkursu rozpoczyna się dnia 14.09 o godz. 10:00 i kończy dnia 29.09 o godz. 17:59.
  2. W I etapie Konkursu mogą brać udział wyłącznie Reprezentanci Uczestnika.
  3. Zadaniem Uczestnika w I etapie Konkursu jest uzyskanie jak najwyższego wyniku punktowego w Quizie, składającego się z 30 zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru dotyczących Małopolski (zwanego dalej „Quizem”), wyświetlanych losowo z bazy 120 pytań posiadanej przez Organizatora.
  4. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Łącznie w Quizie Uczestnik może uzyskać 30 punktów.
  5. Podczas udzielania odpowiedzi na pytania mierzony jest również czas, którego Uczestnik potrzebował na udzielenie wszystkich odpowiedzi w Quizie.
  6. Ostateczny wynik Uczestnika w Quizie to suma punktów otrzymanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi ze wskazaniem czasu rozwiązania Quizu.
  7. Uczestnik może przystąpić do Quizu nie więcej niż 2 razy w celu uzyskania jak najlepszego wyniku punktowego. Treść pytań może zmieniać się z każdym przystąpieniem Uczestnika do rozwiązywania Quizu.
  8. Reprezentanci Uczestnika zobowiązani są do udzielania odpowiedzi w Quizie samodzielnie i w sposób uczciwy, przy czym możliwe są konsultacje przeprowadzane wyłącznie w gronie Reprezentantów. Zabronione jest stosowanie środków, w szczególności środków informatycznych, które fałszowałyby wyniki uzyskane w Quizie.
  9. Do chwili przejścia do udzielania odpowiedzi na kolejne pytanie w Quizie, istnieje możliwość zmiany zaznaczonej odpowiedzi.

  §8

  1. Zwycięzcami I etapu Konkursu zostaje po pięcioro Uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w Quizie w jednym z rankingów, o których mowa w § 5 ust. 3. W procesie wyłaniania zwycięzców I etapu Konkursu, pod uwagę będzie brany wyłącznie najlepszy wynik uzyskany przez każdego Uczestnika w Quizie.
  2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników, o kolejności miejsc decyduje czas rozwiązania Quizu. W przypadku gdy wynik punktowy oraz czas rozwiązania Quizu przez co najmniej dwóch Uczestników jest taki sam, o kolejności miejsc decyduje data rozwiązania Quizu (wyższe miejsce zajmuje Uczestnik, który rozwiązał Quiz we wcześniejszej dacie).
  3. Ranking Uczestników wraz ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów oraz czasu rozwiązania Quizu zostanie opublikowany dwa dni po zakończeniu Quizu na stronie internetowej https://www.mymalopolska.pl
  4. Niezależnie od rankingów, o których mowa w ust. 3, ostateczne wyniki I etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://www.mymalopolska.pl, dwa dni po jego zakończeniu.
  5. Zwycięzcom I etapu Konkursu przysługuje prawo do udziału w II etapie Konkursu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
  6. Ostateczny wynik Uczestnika w Quizie to suma punktów otrzymanych za udzielenie prawidłowych odpowiedzi ze wskazaniem czasu rozwiązania Quizu.
  7. Organizator ma prawo anulować wyniki Uczestnika osiągnięte w I etapie Konkursu, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie złamania przez Reprezentantów Uczestnika niniejszego regulaminu, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie nieuprawnionego manipulowania wynikami punktowymi osiągniętymi w Quizie.

  §9

  1. II etap Konkursu rozpoczyna się w dniu i w miejscu wskazanym przez Organizatora w zaproszeniu do udziału w II etapie Konkursu, przesłanym pocztą elektroniczną na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracji Uczestnika. Koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania II etapu Konkursu pokrywają we własnym zakresie Reprezentanci Uczestników, lub Uczestnicy.
  2. W II etapie Konkursu czynny udział mogą brać wyłącznie Reprezentanci Uczestnika będący uczniami, którzy brali udział w I etapie Konkursu.
  3. W przypadku gdyby którykolwiek z Reprezentantów Uczestnika będący uczniem, który brał udział w I etapie Konkursu, z przyczyn losowych nie mógł wziąć udziału w II etapie Konkursu, Komisja Konkursowa, o której mowa w ust. 11, na pisemny wniosek Uczestnika złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia II etapu Konkursu, może dopuścić udział w II etapie Konkursu inną osobę będącą uczniem Uczestnika. W takim przypadku § 6 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
  4. Wszyscy Uczestnicy przystępują do II etapu Konkursu z takim stanem punktowym wynoszącym 0 pkt. Wyniki I etapu Konkursu nie są zaliczane do II etapu Konkursu.
  5. Zadaniem Uczestnika w II etapie Konkursu jest uzyskanie jak najwyższego łącznego wyniku punktowego w ramach następujących konkurencji konkursowych:
   1. ubiór Reprezentantów oraz przygotowana przez nich prezentacja szkoły nawiązujące do regionu małopolskiego (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 2);
   2. quiz składający się z 3 rund zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru dotyczących historii, tradycji i kultury regionu małopolskiego, udzielanymi w czasie rzeczywistym (czas na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund, maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3);
   3. quiz składający z 3 rund pytań otwartych dotyczących małopolskich produktów regionalnych, z odpowiedziami udzielanymi w czasie rzeczywistym (czas na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund, maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3);
   4. quiz składający z 3 rund pytań otwartych dotyczących geografii regionu małopolskiego, z odpowiedziami udzielanymi w czasie rzeczywistym (czas na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund, maksymalna liczba punktów do uzyskania – 6).
  6. Maksymalna łączna suma punktów z poszczególnych konkurencji konkursowych wynosi 14.
  7. Ostateczny wynik Uczestnika w II etapie Konkursu, a co za tym idzie w całym Konkursie, to suma punktów otrzymanych w ramach konkurencji konkursowych, o których mowa w ust. 5.
  8. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku punktowego po przeprowadzeniu konkurencji konkursowych, o których mowa w ust. 5, przez dwóch lub więcej Uczestników, o kolejności miejsc zajętych w Konkursie decyduje quiz dodatkowy przeprowadzany przy udziale Uczestników, którzy uzyskali taki samy wynik punktowy, składający się zamkniętych pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru dotyczących wiedzy o Małopolski, udzielanymi w czasie rzeczywistym (czas na udzielenie odpowiedzi – 15 sekund).
  9. Pytania w dodatkowym quizie, o którym mowa w ust. 8, zadawane są do uzyskania przewagi 1 punktu przez któregokolwiek z Uczestników, po co najmniej jednej rundzie pytań. Uczestnik, który uzyskał przewagę 1 punktu zostaje zwycięzcą quizu dodatkowego, co wiąże się zajęciem miejsca wyższego w ostatecznych wynikach Konkursu.
  10. W przypadku gdy w quizie dodatkowym bierze udział większa liczba Uczestników niż dwóch i konieczne jest przeprowadzenie dalszych quizów dodatkowych w celu rozstrzygnięcia o kolejności miejsc w Konkursie, postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
  11. Punkty w poszczególnych konkurencjach konkursowych, o których mowa w ust. 5 oraz punkty w quizie dodatkowym przyznaje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
  12. Komisja Konkursowa ma prawo anulować wyniki Uczestnika osiągnięte w II etapie Konkursu, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie złamania przez Reprezentantów Uczestnika prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego regulaminu, w szczególności, gdy zachodzi podejrzenie udzielania Reprezentantom Uczestnika pomocy w konkurencjach konkursowych, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, przez osoby trzecie, nieuprawnione do czynnego udziału w II etapie Konkursu.

  III NAGRODY W KONKURSIE

  §10

  1. Województwo Małopolskie uhonoruje:
   1. Reprezentantów Uczestnika, który zajął w Konkursie I miejsce - udziałem w warsztatach edukacyjnych w jednym z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego;
   2. Reprezentantów Uczestnika, który zajął w Konkursie miejsca II-V- atrakcyjnymi upominkami.
  2. Upominki, którymi partnerzy Konkursu honorują Reprezentantów Uczestników przyznaje Województwo Małopolskie.
  3. Reprezentanci Uczestnika nie są uprawnieni do zbycia osobom trzecim prawa do wyróżnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
  4. Reprezentantom Uczestnika nie przysługuje prawo do żądania wypłacenia równowartości pieniężnej lub zamiany upominków na inne niż te, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
  5. Reprezentanci Uczestnika nie są uprawnieni do rezygnacji z części przyznanego wyróżnienia. Rezygnacja z części wyróżnienia jest równoznaczna z rezygnacją z całości wyróżnienia.
  6. Warunkiem uhonorowania Reprezentanta Uczestnika przez Województwo Małopolskie jest potwierdzenie zgodności jego danych osobowych z danymi podanymi w formularzu rejestracji Uczestnika. W tym celu Organizator może żądać w szczególności okazania przez Reprezentanta Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego dokumentu tożsamości.
  7. Województwo Małopolskie honoruje laureatów Konkursu w dniu zakończenia II etapu Konkursu.

  IV DANE OSOBOWE

  §11

  1. Dane osobowe Reprezentantów Uczestników uzyskane przez Organizatora przetwarzane są w sposób określony przepisami niniejszego rozdziału oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w toku Konkursu i postępowania w sprawie przyznania nagród jest Marszałek Województwa Małopolskiego, a na podstawie odrębnej umowy przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Organizatorowi, o którym mowa w § 2 regulaminu, który w imieniu Województwa Małopolskiego organizuje Konkurs.
  3. Reprezentantom Uczestnika przysługuje prawo wglądu do własnych danych, a także żądania ich zmiany oraz usunięcia ze zbioru danych.
  4. Skierowanie żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych przed wręczeniem ewentualnej nagrody w Konkursie, równoznaczne jest z rezygnacją z nagrody.
  5. Dane osobowe Reprezentantów Uczestników są chronione przez Administratora danych oraz Organizatora przy użyciu odpowiednich środków ochrony fizycznej oraz środków informatycznych i nie są udostępnianie podmiotom do tego nieuprawnionym.

  §12

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres poczty elektronicznej Uczestnika podany w formularzu rejestracji Uczestnika, technicznych wiadomości związanych z organizacją Konkursu.
  2. Wiadomości, o których mowa w ust. 1, nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  §13

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu przyjmowane są wyłącznie pisemnie na adres siedziby Organizatora, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu.
  2. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej złożenia, pisemnie na adres podany przez Uczestnika, lub drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §14

  1. Do dnia rozpoczęcia II etapu Konkursu Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania lub zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu oraz do zmiany regulaminu Konkursu.
  2. W przypadku dokonania zmian regulaminu lub złożenia przez Organizatora oświadczenia o odwołaniu Konkursu, lub zmianie terminów poszczególnych etapów Konkursu, Uczestnik zostanie o tym powiadomiony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej https://www.mymalopolska.pl oraz pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracji Uczestnika.
  3. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

  §15

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  2. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.mymalopolska.pl/regulamin-dla-szkol